Nieuwehorne, Toneelgroep “Jong Nocht en Wille”

4435 Achter (v.l.n.r.): Imke Foppes, Gertje Lapstra, Akke Nijenhuis, Oebele Jansma,Elisabeth Jansma, Aaltje Beenen en Jochem de Vries. Voor (v.l.n.r.): Dirk Zoet, Hendrik Bosma, Teake de Jong, Joukje Lapstra en Janke Tijema. Zittend: Jacob ten Cate.

Nieuwehorne, Jong “Nocht en Wille”

4018 Achter (v.l.n.r.): Arend Heida, Bonne Dijksma, Geertje H. de Jong, Roel de Jong, Elizabeth de Glee en Oebele Jansma. Voor (v.l.n.r.): Douwe de Glee, Tjitske Folles, Gooitzen Bosma, Jantje Bosma en Wolter Nijenhuis.

Oudehorne, Kluwende Dregens

4006 “Kluwende Dregens” (juli 1927). Dansers, met links, gekleed met het wapen van het Friesland: “Jong Fryslân” en rechts “De Wâldman”. Achter (v.l.n.r.): Anna Faber-Boerstra, Gerrit de Vries, Janke Boosman, Antje Jonkman, Jan Faber, Sipke Siesling en Wiebe de Jong. Midden (v.l.n.r.): Jantje Biesma, Klaas van Dam, Froukje Faber, Joukje de Vos, S. Jonker en Aukje Agter.  Voor, zittend (v.l.n.r.): … Read More